Dzielnicowy Program stanowi uzupełnienie i rozwinięcie realizowanego od wielu lat „Ogólnomiejskiego programu edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, w którym od 2004 roku aktywnie uczestniczą dzieci z Targówka. Podejmowane przez Dzielnicę lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej służyć mają:  


§ budowaniu odpowiedzialność obywatelskiej i uświadamianiu mieszkańcom, w każdym wieku, ich praw i obowiązków w zakresie globalnej i lokalnej ochrony zasobów naturalnych i środowiska 

§ zapewnieniu jednakowej dostępności do wiedzy proekologicznej na wszystkich szczeblach i we wszystkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym i w społeczności lokalnej) 

§ zapewnieniu możliwości nauki i wspieraniu rozwoju indywidualnego mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży § wzmocnieniu tożsamości lokalnej