Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu nr 123 ” Ocean Marzeń”.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych    osobowych- –  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że

Tożsamość Administratora Administratorem podanych danych jest Przedszkole nr 123 „ Ocean Marzeń” ​mająca swoją siedzibę ul. Syrokomli 26, 03-335 w Warszawie  
Dane kontaktowe Administratora Z Dyrektorem – Małgorzata Kubiak można się skontaktować pod numerem telefonu 228115178                                                                                                                
adres e-mail przedszkola p123@edu.um.warszawa.pl  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych nr tel. 228115178  e-mail: iod_jsdbfo.targowek.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań           przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez                                                                                                                                publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,                                         działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie         świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zarządzenie nr 10/ 2020 Dyrektora Przedszkola nr 123 „ Ocean Marzeń”  z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie nauczania zdalnego…. Art. 3. [Praca zdalna], Art. 28.[Prawo oświatowe] Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o               szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i       zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji         kryzysowych1) . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   ​1)z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające       rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu        oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   ​1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające       rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia         funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy           publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na           podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO; Art. 10d. ​Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ​[Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca        jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę         obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach           wspólnej obsługi tej jednostki.   w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1                                                                                                                                             lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;   w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.   w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art.                                                                                                                                                                                                          9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;  
Odbiorcy danych Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy                                                                                                                                                                
powierzenia przetwarzania danych osobowych (                                                     ​tzw. podmioty przetwarzające systemu iPrzedszkole- Firma Wolters Kluwer Sp. z o.o.                                               
     
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,     przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu  nr 123 „ Ocean Marzeń”

Okres przechowywania danych Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w placówce a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, np. arkusze ocen – ​50 lat​, arkusze organizacyjne szkoły – ​25 lat, dzienniki – ​5 lat​, organizacja nauki religii ​25 lat​, w przypadku przetwarzania
na podstawie zgody –​5 lat​. ​Dane osobowe uczniów przetwarzane podczas nauczania zdalnego będą  
  przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta na platformie zdalnego nauczania…  
Prawa podmiotów danych Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody  w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 Rozporządzenia RODO.​Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy rodzic/opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły do ich podania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2 marca
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
3 marca godz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
3 marca godz. 13.00 19 marca godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków
3 marca godz. 13.00   20 marca godz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. UWAGA Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.
30 marca godz. 13.00 23 kwietnia godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 – drugi etap rejestracji wniosków     W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.  
30 kwietnia godz. 13.00 23 kwietnia godz. 22.00     Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  UWAGA Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.
12 maja godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
12 maja godz. 13.00 20 maja do godz. 16.00 Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 22 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
8 czerwca   15 lipca   Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko  
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Szanowni Państwo!

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć w przedszkolu przekazuję informacje dotyczące sposobu        i trybu realizacji zadań naszego przedszkola w ramach zdalnego nauczania.

Informacje do rodziców przekazywane są przez:

  1. Stronę internetową https://przedszkolenr123.pl
  2. Stronę internetową https://iprzedszkole.progman.pl
  3. Kontakt z sekretariatem w godz.8:00-16:00 tel. 228115178 lub na adres p123@edu.um.warszawa.pl
  4. Rodzice mają kontakt e-mail z nauczycielami, w przypadku trudności proszę o kontakt z sekretariatem przedszkola
  5. Pomoc Telefoniczna dyżur psychologa przedszkolnego, p. Marii Chyły w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 13 odbędzie się w dniu 01.04.2020 r. w godzinach 9.00-14.00.                                                                                                                   W pozostałych dniach tygodnia (oprócz soboty) także można skontaktować się i uzyskać porady od innych psychologów/specjalistów w Poradni.  

Możliwość mailowego kontaktu z psychologiem przedszkolnym pod adresem:m.chyla.ppp13@gmail.com

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie,szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami,unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce,a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Telefoniczny dyżur psychologa przedszkolnego, p. Marii Chyły w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 13 odbędzie się w dniu 01.04.2020 r. w godzinach 9.00-14.00. 

W pozostałych dniach tygodnia (oprócz soboty) także można skontaktować się i uzyskać porady od innych psychologów/specjalistów w Poradni.  

Możliwość mailowego kontaktu z psychologiem przedszkolnym pod adresem:

m.chyla.ppp13@gmail.com

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji.

Do 20 marca br., do godz. 16:00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz.20:00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego-należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę „Pobierz wniosek”. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

  SYSTEM IPRZEDSZKOLE

Szanowni Państwo W związku z problemami logowania do systemu na przeglądarce Chrome, zalecamy użycie innych programów np.: Opera, Mozilla Firefox. Poinformujemy Państwa gdy logowanie zostanie przywrócone.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach w związku z korona wirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres przedszkola:  p123@edu.um.warszawa.pl

Adresy mailowe i numery telefonów można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji (www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce-> Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne w zestawieniu pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W przedszkolu zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie dystansu 1,5 metra między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są telefonicznie lub mailowo.

3. W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich dostarczeniu w terminie późniejszym.

English

Russian

Tieng Viet Nam

Ukraine

W związku z epidemią wirusa Covid-19 żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować  o kolejnych krokach.