Konkurs kulinarny

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, już po raz dziesiąty zaprasza wszystkich, którzy chcieliby pochwalić się swoją kulinarną pasją i umiejętnościami do udziału w konkursie „Tu zaczyna się Warszawa, tutaj dziecko zdrowo jada”.

W tym roku konkurs obchodzi swoje dziesięciolecie a tradycja nakazuje uczcić taki okrągły jubileusz słodkim poczęstunkiem. Dlatego tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Świętuj z nami zdrowymi słodkościami”.

Urodziny w naszej kulturze są wyjątkowym świętem. Jest to okazja do spotkania z najbliższymi osobami, z którymi chcemy dzielić się swoją radością i wspólnie przeżywać ten szczególny dzień. Jubileusze często obchodzimy hucznie a na żadnym polskim stole nie może wtedy zabraknąć słodkich smakołyków. Niestety zdarza się, że częstujemy naszych gości gotowymi, sklepowymi ciastkami, ciastami czy tortami. A te nie należą do prozdrowotnych produktów spożywczych, są źródłem szkodliwych tłuszczy trans i ogromnej ilości cukrów prostych, których w diecie należy unikać. Najlepszym rozwiązaniem jest zadbanie o zdrowie poprzez przygotowanie własnoręcznie domowych przysmaków. Chcielibyśmy byście podzielili się z nami swoimi inspiracjami i przepisami na lepsze odpowiedniki niezdrowych słodyczy. Pokażmy, że przy okazji świąt i uroczystości rodzinnych możemy wspólnie celebrować przy stole i cieszyć się smakiem pysznych i zdrowych dań.

Konkurs polega na przygotowaniu słodkiej potrawy z wykorzystaniem najlepszych, prozdrowotnych składników.

Przedsięwzięcie jest jedną z wielu inicjatyw dzielnicy Targówek m.st. Warszawyktóra ma na celu promowanie idei dobrego odżywiania. Posiadamy znaczne osiągnięcia w propagowaniu zdrowego żywienia dzieci. Organizujemy imprezy z okazji „Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia”, prowadziliśmy działania w ramach akcji „Sklepik szkolny od śmieciowej żywności wolny”, włączaliśmy tematykę żywieniową do „Wszechnicy Edukacyjnej Targówka” oraz innych konferencji.

Zachęcamy do podjęcia wyzwania. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie przepisy zostaną umieszczone w wydanej drukiem publikacji będącej podsumowaniem konkursu.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Celem konkursu jest wymiana doświadczeń kulinarnych mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Adresatami konkursu są dwie grupy:
 • amatorska – dzieci, młodzież;
 • zawodowa – pracownicy obsługujący szkolne i przedszkolne stołówki.
 • Konkurs trwa od 2 września 2019 r. do 30 września 2019 r.
 • Organizatorem konkursu jest VIII Ogród Jordanowski, Warszawa, ul. Suwalska 13

Przebieg Konkursu

 • Warunkiem udziału w konkursie jest w terminie do 30 września 2019 r. przekazanie Organizatorowi przepisu kulinarnego.
 • Przekazanie pracy konkursowej powinno zostać przekazane w formie elektronicznej wykorzystując FORMULARZ INTERNETOWY wraz ze zdjęciem potrawy (ewentualnie na adres: oj8@edu.um.warszawa.pl)
 • NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEPISY NAPISANE ODRĘCZNIE!!!
 • WYMOGI DOTYCZĄCE ZDJĘĆ

Zdjęcie potrawy powinno być w dobrej jakości, ostre, wykonane w jasnym oświetleniu i ułożone w poziomie. Naczynie z potrawą powinno być umieszczone na jasnym, jednolitym tle.           

 • Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa przepisy.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty autorstwa uczestnika, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Koszty wykonania prac ponosi pełnoletni uczestnik/ rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.
 • Przekazanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:
 • akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
 • wyrażeniem zgody na publikację.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Wszystkie nadesłane przepisy zostaną poddane ocenie przez jury.
 • Dyrektor VIII Ogrodu Jordanowski, działając w imieniu i na rzecz Organizatora:
 • powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób;
 • określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej;
 • sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu;
 • zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 • Komisja Konkursowa wybiera 3 najlepsze prace konkursowe.
 • Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.
 • Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu w formie protokołu podpisanego przez wszystkich jej członków.
 • Fundatorem nagród jest Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Autorzy trzech najlepszych przepisów zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 • Wszystkie nadesłane przepisy zostaną umieszczone w wydanej drukiem publikacji będącej podsumowaniem konkursu.
 • Konkurs zostanie podsumowany w formie spotkania z udziałem władz dzielnicy, na które zostaną zaproszeni autorzy najlepszych przepisów.

Kryteria oceny

Komisja Konkursowa oceniając prace będzie brać pod uwagę:

 • pomysłowość,
 • samodzielność wykonania,
 • estetykę wykonania,
 • stopnień skomplikowania wykonania pracy,
 • przygotowanie słodkiej potrawy z wykorzystaniem najlepszych, prozdrowotnych składników.

Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do modyfikowania zapisów niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych uczestników Konkursu (o zmianach regulaminu będą informowani Ci, którzy przystąpią do konkursu).
 • Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do:
 • publikacji zgłoszonych przepisów konkursowych, niezależnie od oceny Komisji Konkursowej;
 • odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia jego wyników w przypadku naruszenia podstawowych zasad niniejszego regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów Konkursu.
 • Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronach internetowych: targowek.waw.plwww.oj8.edu.pl
 • Wszelkich informacji w sprawie konkursu „Tu zaczyna się Warszawa, tutaj dziecko zdrowo jada” udzielają:
 • Katarzyna Patrzyczna e-mail: oj8@edu.um.warszawa.pl 22 8113981
 • Izabella Górnikowska e-mail: igornikowska@targowek.waw.pl 22 4438645

Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator Konkursu. Z administratorem skontaktować się poprzez adres e-mail: oj8@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny VIII Ogród Jordanowski Suwalska 1303-252 Warszawa.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby:
 • przeprowadzenia Konkursu;
 • wyłonienia laureatów Konkursu;
 • wydania nagród;
 • publikacji w formie książki i na stronie internetowej Organizatora i na stronie placówki prowadzonej na portalu Facebook informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu.
 • W celach związanych z udziałem uczestnika/ dziecka i przeprowadzeniem ww. konkursu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka i dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Na podstawie wyrażonej przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika/ dziecka w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów.
 • uczestnikowi/Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika/ dziecka w Konkursie.
 • Dane osobowe uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe uczestnika/dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Dane osobowe uczestnika/ dziecka w zakresie imienia nazwiska i wieku oraz jego wizerunek zostaną upublicznione przez Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego zgody.

Dane osobowe uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe uczestnika/ dziecka mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, Uczestnikom Konkursu i ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • Zgodnie z 21 RODO Uczestnikom Konkursu i ich rodzicom/opiekunom prawnym nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podanie danych osobowych przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 • W oparciu o podane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował wobec uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych i dzieci zautomatyzowanych decyzji, 
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych