REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

,,WY-GRY-WAM TARGÓWEK’’

18 maja 2018r.

§1. Organizator

Organizatorem Gry Miejskiej ,,WY-GRY-WAM TARGÓWEK’’ (zwanej dalej ,,Grą’’),
rozgrywanej
18 maja 2018r. w Warszawie jest:
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa’’ Warszawa Targówek, z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 111a/113 w Warszawie
tel. 22/253 21 25
Email: taszansa@gmail.com
www: taszansa.pl,

zwany dalej Organizatorem.

§2. Cel Gry

Celem Gry jest wzmocnienie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych, rodzinnych oraz rozbudzenie zainteresowania mieszkańców ich miejscem zamieszkania

§3. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do Gry odbywają się do 18 maja 2018r. przy użyciu Formularza Zgłoszeniowego. Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Skan wypełnionego Formularza można dostarczyć drogą elektroniczną: taszansa@gmail.com lub w formie papierowej bezpośrednio do biura Organizatora przy ul. Radzymińskiej 111a/113.
 3. Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://taszansa.pl/, lub przez link umieszczony na profilu Organizatora na FB:/taszansa
 4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997(Dz.U.nr 133 poz. 883)

§4. Promocja przeprowadzanej Gry

 1. Informacja o przeprowadzeniu Gry dystrybuowana jest za pomocą plakatów i ulotek dostępnych w partnerskich placówkach oraz organizacjach, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora.

§5. Zasady Gry

 1. Gra zostanie przeprowadzona w piątek 18 maja 2018r. w godz. 17.00-19.30 na terenie Targówka Mieszkaniowego
 2. Rejestracja uczestników w punkcie rozpoczęcia Gry odbywać się będzie w piątek, 18 maja 2018r. w godzinach 17.00-18.00
 3. Rozpoczynając Grę każda Drużyna otrzyma Kartę Drużyny, która upoważnia do uczestniczenia w Grze.
 4. W Grze mogą brać udział: rodziny, grupy znajomych i każdy zainteresowany.
 5. Maksymalna ilość miejsc w Grze: 80 osób.
  O zakwalifikowaniu się do udziału, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Udział w Grze jest bezpłatny.
  Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny.
 6. Udział w Grze mogą brać udział osoby:
  – pełnoletnie,
  niepełnoletnie pod warunkiem podpisania zgody na udział w Grze przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz znajdujące się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub innej upoważnionej osoby (wzór zgody rodzica lub prawnych opiekunów na udział w Grze osoby niepełnoletniej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 7. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy oraz rozwiązanie 6 z 8 zadań. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
 8. W Grze uczestniczą Drużyny. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Drużyny liczącej minimum 2 i maksymalnie 6 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
 9. Podczas Gry każda Drużyna musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mogła (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
 10. Gra kończy się 18 maja 2018r. o godz. 19.30. Do tego czasu Drużyny zobowiązane są stawić się na metę Gry.
 11. Podczas Gry Drużyny będą wykonywać zadania, których wykonanie potwierdzać będzie Organizator lub współorganizująca Grę Placówka Partnerska, wpisując adnotację na karcie Drużyny.

§6. Wyłonienie zwycięzców

 1. Ogłoszenie wyników Gry nastąpi 18 maja 2018 r. o godz. 19.30 na mecie Gry.

§7. Zakończenie Gry

 1. Drużyny, które zaliczą wszystkie punkty Gry są uprawnione do wzięcia udziału w losowaniu nagród.
 2. Na wszystkich uczestników Gry czeka piknik rodzinny.

§8. Odwołanie Gry

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności:
  a/ jeżeli zostanie złożonych poniżej 5 zgłoszeń,
  b/ jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Gry stanie się niemożliwe.
 2. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności Organizator warsztatów poinformuje o tym fakcie Uczestników, którzy złożyli zgłoszenia, drogą telefoniczną lub e-mailową.

§9. Prawa i Obowiązki Uczestników oraz Organizatora

 1. Każdy z uczestników Gry jest zobowiązany do:
  1) przestrzegania ustnych regulaminów porządkowych oraz ogólnych przepisów: sanitarno–porządkowych, przeciwpożarowych, budowlanych, ochrony środowiska oraz bhp,
  2) podporządkowania się uwagom i zaleceniom Organizatora,
  3) pokrycia kosztów usunięcia szkód poniesionych z przyczyn leżących po stronie uczestnika Gry.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników Gry, jak również za szkody poczynione przez uczestnika w trakcie Gry.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki lub szkody poniesione przez uczestników Gry.
 4. Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników Gry, zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.). W tym celu Organizator informuje uczestników Gry o zasadach przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Gry oraz zwraca się do uczestników z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocji oraz informowania o przebiegu ww. Gry. W przypadku osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia, oświadczenia, o których mowa, składa rodzic lub opiekun prawny, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich powyżej 13 roku życia klauzule informacyjne, dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, powinny zostać im okazane.
 5. W przypadku gdy uczestnik Gry wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach związanych z promocją wyników oraz informowaniem o przebiegu Gry, winien podpisać Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda powinna zostać wyrażona przez jej rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie Organizator poinformuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach oraz uczestników za pośrednictwem strony internetowej. Zmiana regulaminu jest skuteczna od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie internetowej www.taszansa.pl.
 8. Podpisanie niniejszego regulaminu wiąże się z oświadczeniem uczestnika Gry o zapoznaniu się z regulaminem Gry oraz akceptacji jego warunków.
 9. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez uczestników Gry lub Drużynę, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Drużynie Karty i wykluczenia jej z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 10. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Warunkiem uczestnictwa w Grze jest podpisanie zgody.

Warszawa, dn. ……………………….

Imię i nazwisko, podpis……….……………………….

Ja, niżej podpisany/-a w związku z dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w Grze Terenowej
Wy-GRY-WAM Targówek, oświadczam, że
zapoznałam/-em się z powyższym Regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa w Grze Terenowej, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) w zakresie związanym z moim udziałem w projekcie.
N
iniejszym oświadczam, że:

(i)  podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą,
(ii)  zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w
celu zorganizowania oraz przeprowadzenia
Gry Terenowej Wy-GRY-WAM Targówek, która odbędzie się dnia 18 maja 2018 r., w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Data, pełny podpis (imię i nazwisko) ………………………………………………………….

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na utrwalanie i publikację mojego wizerunku wykonanego podczas realizacji warsztatów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu dokumentacji i promocji działań prowadzonych przez Organizatora.

Data, podpis………………………………………………….

W przypadku osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia, oświadczenia powinny zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Ja , niżej podpisana/-y ………………………………………………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o zajęciach organizowanych przez OT TRAD Szansa Warszawa Targówek realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych.

Adres email, nr telefonu: …………………………………………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia Gry Terenowej Wy-GRY-WAM Targówek w Warszawie

Organizator Gry Terenowej informuje, że:

 1. (i)  administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest O.T. TRAD Szansa Warszawa Targówek z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 111a/113 w Warszawie, zwany dalej Administratorem, w imieniu i na rzecz którego działa Pani Magdalena Skorupka – Prezes Zarządu, tel. +48 22 253 32 06;
 2. (ii)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia Gry Terenowej Wy-GRY-WAM Targówek, w tym także dla celów sprawozdawczych, kontrolnych, informacyjnych oraz archiwalnych;
 3. (iii)  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym,
 4. (iv)  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.), zwanego dalej RODO, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu Gry;
 5. (v)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestnictwa w Grze, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w Grze;
 6. (vi)  w zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w Ustawie oraz RODO posiada Pani/Pan prawo do:
  •   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  •  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  •  przenoszenia danych,
  •  wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. (vii)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. (viii)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora zadań polegających na promocji wyników oraz informowaniu o przebiegu ww. Gry, jak również polegających na dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych oraz informacyjnych lub do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w w/w Grze
  (w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później).

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej na udział w Grze Terenowej WY-GRY-WAM Targówek, odbywającej się na Terenie Targówka Mieszkaniowego w Warszawie w dn. 18 maja 2018r. w godzinach 17.00-19.30

Ja/My*, niżej podpisany/-a/podpisani, oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi* osoby niepełnoletniej:

……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/wiek osoby niepełnoletniej)

korzystam/korzystamy z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanej osoby i wyrażam/wyrażamy zgodę
na udział w Grze Terenowej WY-GRY-WAMY Targówek,
organizowanej w dniu 18 maja 2018 r. przez O.T. TRAD Szansa Warszawa Targówek. Jednocześnie oświadczamy, iż bierzemy pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie trwania Gry.

Oświadczam/oświadczamy również, iż w. w. osoba niepełnoletnia nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w Grze.

Warszawa,dn……………………………………  

 

……………………………………………………………………… (imię i nazwisko, podpis)

*niepotrzebne skreślić

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.

„Wpływ diety na dolegliwości układu pokarmowego”

21 maja 2018 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20

Wykład poprowadzi Pani Małgorzata Desmond

desmond m

– dietetyk kliniczny, specjalista medycyny żywienia. Ukończyła Medycynę Żywienia na University of West London w Wielkiej Brytanii, studia magisterskie na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym, kurs Epidemiologii Żywienia w Imperial College London oraz kurs zdrowia publicznego w Harvard School of Public Health. Od 2010 r. prowadzi konsultacje medycyny żywienia i dietetyczne oraz programy intensywnej terapii żywieniowej w Polsce, obecnie w ramach prywatnej praktyki dietetyki klinicznej i medycyny żywienia w klinice EVOMED w Warszawie.

Specjalizuje się w terapii żywieniowej schorzeń układu pokarmowego, chorób autoimmunologicznych, kardiometabolicznych oraz poradnictwie żywieniowym dla wegan i wegetarian (szczególnie dzieci). W ramach pracy doktorskiej w Institute of Child Health, University College London – bada wpływ diety na czynniki ryzyka chorób krążenia u dzieci w Klinice Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

DRODZY RODZICE

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W AKCJI

„KRESY W POTRZEBIE”

WSZYSTKIE ZEBRANE DARY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO HOSPICJUM.

Podobny obraz

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 uprzejmie zaprasza na warsztaty psychoedukacyjne

„ROZWÓD OCZAMI DZIECKA I RODZICA”

  kierowane są do rodziców, będących w trakcie rozstania bądź rozwodu.

Warsztaty rozpoczynają się 14.03.2018r. (środa) o godzinie 17.00.

Obejmują sześć dwugodzinnych spotkań, które odbywać się będą raz w tygodniu (w środy)

w godzinach: 17.00 – 19.00, na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 w Warszawie.

 

Celem spotkań jest:

v  Rozwijanie umiejętności w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z kryzysem, wzbogacenie wiedzy na temat faz rozstania się rodziców, tworzenie grupy wsparcia.

v  Ćwiczenie rozpoznawania i sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi rozstaniu.

v  Rozwijanie umiejętności udzielania swojemu dziecku pomocy
w sytuacji rozstania rodziców.

Spotkania poprowadzą psycholodzy: mgr Emilia Muciek, mgr Olga Biernat

Osoby zainteresowane prosimy, aby zgłaszały swoją chęć uczestnictwa w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13, ul. Odrowąża 75, 03 – 310 Warszawa, pod numerami telefonu: 22 811-05-22 lub 22 811-26-46.

                               Serdecznie zapraszamy           

Drodzy Rodzice

W marcu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Poniżej harmonogram dni otwartych w poszczególnych szkołach na Targówku:

 

Szkoła Podstawowa nr 378, Ul Bartnicza 8

Zajęcia otwarte w dniu 20 luty o godzinie 17.30

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci w dniu 21 luty o godzinie 17.00

 

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 206, Ul Bartnicza 2

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci w dniu 20 luty o godzinie 16.30

 

Szkoła Podstawowa nr 285, Ul. Turmoncka 20

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci w dniu 15 luty o godzinie 17.30

 

Szkoła Podstawowa nr 298, Ul Krakusa 2

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci w dniu 22 luty o godzinie 17.30

 

Szkoła Podstawowa nr 379, Ul Turmoncka 2

Zajęcia otwarte dla dzieci w dniu 24 luty o godzinie 10.30

Dzień otwarty dla rodziców w dniu 21 luty o godzinie 16.00

 

Szkoła Podstawowa nr 277, Ul Suwalska 29

Zajęcia otwarte dla dzieci z  rodzicami w dniach 12 i 19 luty o godzinie 16.30

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci w dniu 12 luty w godzinach  14.30 – 17.00

Spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły w dniu 12 luty o godzinie 17.00

 

Szkoła Podstawowa nr 28, Ul Gościeradowska 18/20

Zajęcia otwarte dla dzieci z  rodzicami w dniach 12 i 19 luty o godzinie 16.30

Dzień otwarty połączony z zebraniem informacyjnym dla rodziców i dzieci w dniu 22 luty o godzinie 16.30

 

Szkoła Podstawowa  z oddziałami integracyjnymi nr 42, Ul. Balkonowa 4

Zajęcia otwarte dla dzieci z  rodzicami w dniach 15 i 22 luty o godzinie 14.00 w sali 39

Dzień otwarty połączony z zebraniem informacyjnym dla rodziców i dzieci w dniu 12 luty o godzinie 17.00

 

Szkoła Podstawowa  nr 58, Ul. Mieszka I nr 7

Zajęcia otwarte dla dzieci z  rodzicami w dniu 15  luty  w godzinach 10.00 – 14.00

Dni otwarte  dla rodziców i dzieci w dniu 10 i 24 luty w godzinach 10.00 – 14.00

 

Szkoła Podstawowa  nr 84, Ul. Radzymińska 227

Dzień otwarty dla rodziców w dniu 26 luty o godzinie 17.30

 

Szkoła Podstawowa  z oddziałami integracyjnymi nr 114, Ul. Remiszewska 40

Zebranie dla rodziców przyszłych klas 1 w dniu 21 luty o godzinie 18.00

Dzień otwarty dla rodziców  w dniu 21 luty o godzinie 17.00

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu


Drodzy Rodzice

W związku z cyklicznie powracającym problemem wszawicy w placówkach edukacyjnych oraz powrotem dzieci z ferii zimowych prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat wszawicy

wszawica -stanowisko Ministerstwa Zdrowia

W celu zapewnienia warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w naszym przedszkolu prosimy o systematyczne sprawdzanie dzieciom czystości głów. Jest to najlepsza możliwość skutecznego leczenia wszawicy oraz działań profilaktycznych, które w efekcie mogą zapobiec jej rozprzestrzenianiu.

Zarażenie wszami głowowymi może przytrafić się każdemu dziecku. Nikt tu nie jest winny, gdyż infekcja nie wynika z braku higieny lub ubóstwa rodziny. W takim samym stopniu może ona dotknąć dzieci zadbanych, jak i pochodzących z mniej zamożnych domów.

Dzięki współpracy i komunikacji na linii przedszkole – dom- przedszkole można tego skutecznie uniknąć.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji.

https://przedszkolenr123.pl/wp-content/uploads/pdf/profilaktyka

Drodzy Rodzice

W celu zapewnienia warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w naszym przedszkolu prosimy o systematyczne sprawdzanie dzieciom czystości głów. Jest to najlepsza możliwość skutecznego leczenia wszawicy oraz działań profilaktycznych, które w efekcie mogą zapobiec jej rozprzestrzenianiu.

Zarażenie wszami głowowymi może przytrafić się każdemu dziecku. Nikt tu nie jest winny, gdyż infekcja nie wynika z braku higieny lub ubóstwa rodziny. W takim samym stopniu może ona dotknąć dzieci zadbanych, jak i pochodzących z mniej zamożnych domów.

Dzięki współpracy i komunikacji na linii przedszkole – dom- przedszkole można tego skutecznie uniknąć.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji.

https://przedszkolenr123.pl/wp-content/uploads/pdf/profilaktyka