Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu nr 123 ” Ocean Marzeń”.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych    osobowych- –  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że

Tożsamość Administratora Administratorem podanych danych jest Przedszkole nr 123 „ Ocean Marzeń” ​mająca swoją siedzibę ul. Syrokomli 26, 03-335 w Warszawie  
Dane kontaktowe Administratora Z Dyrektorem – Małgorzata Kubiak można się skontaktować pod numerem telefonu 228115178                                                                                                                
adres e-mail przedszkola p123@edu.um.warszawa.pl  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych nr tel. 228115178  e-mail: iod_jsdbfo.targowek.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań           przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez                                                                                                                                publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,                                         działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie         świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zarządzenie nr 10/ 2020 Dyrektora Przedszkola nr 123 „ Ocean Marzeń”  z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie nauczania zdalnego…. Art. 3. [Praca zdalna], Art. 28.[Prawo oświatowe] Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o               szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i       zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji         kryzysowych1) . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   ​1)z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające       rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu        oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   ​1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające       rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia         funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy           publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na           podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO; Art. 10d. ​Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ​[Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca        jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę         obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach           wspólnej obsługi tej jednostki.   w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1                                                                                                                                             lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;   w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.   w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art.                                                                                                                                                                                                          9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;  
Odbiorcy danych Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy                                                                                                                                                                
powierzenia przetwarzania danych osobowych (                                                     ​tzw. podmioty przetwarzające systemu iPrzedszkole- Firma Wolters Kluwer Sp. z o.o.                                               
     
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,     przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu  nr 123 „ Ocean Marzeń”

Okres przechowywania danych Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w placówce a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, np. arkusze ocen – ​50 lat​, arkusze organizacyjne szkoły – ​25 lat, dzienniki – ​5 lat​, organizacja nauki religii ​25 lat​, w przypadku przetwarzania
na podstawie zgody –​5 lat​. ​Dane osobowe uczniów przetwarzane podczas nauczania zdalnego będą  
  przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta na platformie zdalnego nauczania…  
Prawa podmiotów danych Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody  w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 Rozporządzenia RODO.​Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy rodzic/opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły do ich podania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem profilowania.